TASUTA KOHALETOIMETAMINE

üle 200€

Tagasi 14 päeva pärast

Isikustatud Riided

Vaadake lisateavet

PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

Lugupeetud ostja!


25. mail 2018 muutub kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides kohaldatavaks määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).


Isikuandmete kaitse üldmäärus täiendab olemasolevaid õigusakte ning ühtlustab isikuandmete kaitset kogu Euroopa Liidus. Rumeenias kehtib praegu seadus nr 677/2001 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. iELM (Filip and Family) juba kohaldab selle seaduse sätteid. Kõikides lepingulistes dokumentides asendatakse viited seadusele nr 677/2001 viidetega isikuandmete kaitse üldmäärusele.

1) Me austame Teie konfidentsiaalsust ja valikuid.

2) Me tagame ohutuse ja turvalisuse kõiges, mida teeme.

3) Saadame Teile turundusmaterjale ainult siis, kui olete selleks loa andnud. Võite alati meelt muuta.

4) Me ei edasta ega müü Teie andmeid.

5) Teeme koostööd ainult usaldusväärsete partneritega, et tagada Teie andmete turvalisus ning parimad teenused.

6) Teavitame Teid ausalt sellest, kuidas Teie andmeid kasutatakse.

7) Kasutame Teie andmeid ainult eesmärkidel, milleks olete eelnevalt loa andnud.

8) Me austame Teie õigusi ning anname endast parima, et alati täita Teie soovid nii hästi kui võimalik, võttes arvesse meie õiguslikke ja tegevusega seotud kohustusi.

Selleks, et anda Teile lisateavet meie privaatsuspõhimõtete kohta, selgitame allpool, milliseid isikuandmeid me Teilt või Teiega suhtlemise käigus kogume, kuidas me neid kasutame, kellega neid jagame, kuidas neid kaitseme ja säilitame ning millised on Teie õigused seoses isikuandmetega. Loomulikult ei tarvitse kõik olukorrad Teie puhul kehtida. Nendes privaatsuspõhimõtetes antakse ülevaade meie suhtluse kõikidest võimalikest stsenaariumitest.

Mida rohkem Te meiega suhtlete, seda paremini me Teid tundma õpime ning seda rohkem isikustatud teenuseid saame Teile osutada.

Kasutame Teie poolt edastatud isikuandmeid kooskõlas seadusega nr 677/2001 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta).

Kui Teil on seoses oma isikuandmetega küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil dataprotection@ielm.ee.

 

 1. Mis on iELM?

iELM (Filip and Family SRL) asutati 2013. aastal Rootsis. Oleme väike pereettevõte, mis disainib ja toodab piiratud tiraažiga rõivaid ning mille eesmärk on riietada lapsi ainulaadsetesse riietesse, mis on sobiva hinnaga. Meil on praegu üle 80 000 kliendi ja üle 100 000 jälgija Facebookis, kavatsusega laieneda üle Euroopa.

 1. Mis on isikuandmed?

"Isikuandmed" – kõik andmed, mille põhjal saab tuvastada Teie isiku. Sellisteks andmeteks on näiteks Teie nimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress, kasutajanimi, asukohateave, võrguidentifikaator, üks või mitu füüsilist, füsioloogilist, geneetilist, vaimset, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset tunnust, isiklikud eelistused ja veebilehitsemise harjumused, loodud sisu, Teie arvuti IP-aadress, Teie nutiseadme meediumpöörduse juhtimise (MAC) aadress ning teave küpsiste kohta ning nende suhtes kohaldatakse isikuandmete kaitse üldmäärust, mille eesmärk on kaitsta ELi kodanike konfidentsiaalsuse kaitsmine ja andmete väärkasutuse takistamine.

 1. Mis on isikuandmete töötlemine?

Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise (sh kolmandatele isikutele), levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

 1. Milliste füüsiliste isikute andmeid võib töödelda?

IELM (FILIP AND FAMILY) töötleb järgmistesse kategooriatesse kuuluvate füüsiliste isikute andmeid: kliendid (ka pärast lepingu lõpetamist), kliendi õiguslikud või tavapärased esindajad, isikud, kellel on volitus kasutada kliendi kontot, kaardi täiendavad kasutajad, kaasvõlgnikud, sponsorid, tegelikud kasusaajad ning nende pereliikmed.

 1. Milliseid isikuandmeid me Teilt kogume ja kuidas me neid kasutame?

Kuidas me andmeid kogume või saame?

Me kogume andmeid veebisaitidelt, vormidelt ja tellimustelt. Te edastate oma andmed meile otse, kui võtate meiega ühendust või ostate tooteid meie veebisaitidelt, ning me saame andmeid kaudselt küpsiste abil, et mõista, kuidas Te meie veebisaiti kasutate ning anda Teile vajalikku teavet.

Miks me andmeid kogume?

- lepinguliste kohustuste täitmiseks (nt tellimuste töötlemine ja meie veebisaidilt tellitud toodete saatmine);

- Teie päringutele vastamiseks (nt vastamine kontaktvormi kaudu esitatud küsimustele);

- Teile korrapäraselt teabe saatmiseks (kui olete andnud selleks selgesõnalise nõusoleku);

- õiguslike nõuete täitmiseks (näiteks arvete esitamisel).

Sõltuvalt andmete kasutamise eesmärgist on Teie andmete töötlemise õiguslikuks aluseks:

Teie nõusolek;

 • Meie õigustatud huvi, näiteks:

  • Toodete ja teenuste parendamine: konkreetsemalt meie ärihuvid, mis aitavad meil paremini mõista Teie vajadusi ja ootusi ning seeläbi täiustada oma teenuseid, veebisaite ja tooteid;

  • Pettuste tõkestamine: tagamine, et maksed edastatakse täielikult ning et ei panda toime pettusi.

  • Meie töövahendite turvalisus: tagamine, et veebisaidid, mida Te kasutate, on turvalised, toimivad nõuetekohaselt ning et neid täiustatakse pidevalt.

 • Lepingu täitmine: konkreetsemalt Teie soovitud teenuste osutamine;

 • Õiguslikud põhjused, kui andmete töötlemine on ette nähtud seadusega.

Üldine teave meiega suhtlemise kohta ning selle kohta, kuidas see mõjutab Teie isikuandmeid

Suhtlemine Milliseid isikuandmeid me saame otse Teilt ning milliseid Teiega suhtlemise tulemusel? Kuidas ja miks me Teie andmeid kasutame? Milline on Teie andmete kogumise õiguslik alus?
Uudiskirja ja äriteabe tellimine Teie e-posti aadress.
 • Teile (Teie nõusolekul) turundusmaterjalide saatmiseks, mida saab kohandada Teie profiilile, tuginedes Teie isikuandmetele ja eelistustele; seda tehakse Teie nõusoleku alusel.
 • Analüüside tegemiseks ja statistiliste andmete kogumiseks.  Seda tehakse õigustatud huvi alusel.
 • Ajakohastatud blokeeritud kontaktide loetelu, kui olete palunud endaga mitte ühendust võtta.  Seda tehakse õiguslikul alusel.
 • Nõusolek:  Otseturundusmaterjalide saatmiseks.
 • Õigustatud huvi:  turunduskommunikatsiooni kohandamiseks, selle tõhususe hindamiseks ja Teile parima kogemise tagamiseks; selleks, et mõistaksime paremini teie vajadusi ja ootusi ning saaksime vastavalt täiustada oma teenuseid ja tooteid.
 • Õiguslik alus:  Et hoida Teie andmeid blokeeritud kontaktide loetelus, kui olete palunud endale rohkem otseturundusmaterjale mitte saata.
 • Internetis navigeerimine. Teave, mida kogutakse küpsiste* või sarnase tehnoloogia abil, kui külastate iELMi veebisaite. * Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse Teie seadmesse (arvutisse, tahvelarvutisse või mobiiltelefoni), kui kasutate internetti, sh külastate iELMi veebisaite. Sõltuvalt sellest, kui tihti Te meiega suhtlete, võivad need andmed hõlmata järgmist: Teie e-posti aadress, ees- ja perekonnanimi. Me kasutame küpsiseid vajadusel koos Teie poolt juba edastatud isikuandmetega (näiteks varem meilt ostes või meie uudiskirja tellides) järgmistel eesmärkidel:
  • veebisaitide toimimise tagamiseks:
   • sisu korrektseks esitamiseks; autentimisandmete loomiseks ja säilitamiseks;
   • kasutajaliidese isikustamiseks, näiteks sobiva keele valimiseks;
   • Teie seadme parameetrite, sh ekraani resolutsiooni jne arvesse võtmiseks.
  • Selleks, et tagada meie veebisaitide turvalisus ning et kaitsta Teid pettuste ja veebisaidi või teenuste ebaõige kasutamise eest;
  • Statistika kogumiseks: selleks, et vältida külastajate topeltregistreerimist, olla teadlik sellest, kuidas kasutajad reageerivad meie reklaamikampaaniatele, täiustada oma pakkumisi, saada teada, kuidas Te avastasite meie veebisaidi.  Seda tehakse õigustatud huvi alusel.
  • Kasutaja käitumisel põhineva sihtreklaami tegemiseks internetis: selleks, et näidata Teile nende toodete reklaame, mis võivad Teie varasema käitumise põhjal Teid huvitada; reklaami ja sisu avaldamiseks sotsiaalmeedias.
  • Teile osutatavate teenuste isikustamiseks: selleks, et saata Teie profiili ja huvide alusel Teile soovitusi, turundusmaterjale ja sisu; et kohandada veebisaidid Teie eelistustele, näiteks keel, kasutajaliideste isikustatud küpsised (st vastavalt Teie seadme parameetritele, nt ekraani resolutsioon, kirjatüübi eelistus jne); et meie veebisaidi sisu saaks levitada sotsiaalmeedias (jagamise nupp veebisaidi näitamiseks).  Seda tehakse nõusoleku alusel.
 • Nõusolek:  küpsiste kasutamiseks.
 • Õigustatud huvi:  selleks, et tagada Teile asjakohased veebisaidid, reklaam ja teave, tuginedes pidevalt täiustatud küpsistele, mis on vajalikud (i) veebisaitide toimimiseks ja (ii) nende täieliku turvalisuse tagamiseks.
 • Õiguslik alus:  et hoida Teie andmeid blokeeritud kontaktide loetelus, kui olete palunud endale rohkem otseturundusmaterjale mitte saata.
 • Päringud. Teave, mida kogutakse, kui esitate (nt kontaktivormi kaudu) küsimusi meie toodete ja nende omaduste kohta. Sõltuvalt sellest, kui tihti Te meiega suhtlete, võivad need andmed hõlmata järgmist: Teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, muu teave, mida olete meiega jaganud (sh sikuandmed).
 • Teie küsimustele vastamiseks; vajadusel Teie suunamiseks asjaomaste teenuste juurde.  Seda tehakse nõusoleku alusel.
 • Statistiliste andmete kogumiseks.  Seda tehakse õigustatud huvi alusel.
 • Nõusolek:  Teie küsimustele vastamiseks.
 • Õigustatud huvi:  et mõistaksime paremini Teie vajadusi ja ootusi ning saaksime seeläbi täiustada oma teenuseid ja tooteid.
 • A. Suhtlemine: Uudiskiri ja äriteabe tellimine

  Milliseid isikuandmeid me saame otse Teilt ning milliseid Teiega suhtlemise tulemusel?

  Teie e-posti aadress.

  Kuidas ja miks me Teie andmeid kasutame?

  Teile (Teie nõusolekul) turundusmaterjalide saatmiseks, mida saab kohandada Teie “profiilile” tuginedes Teie isikuandmetele ja eelistustele; seda tehakse Teie nõusoleku alusel.

  Analüüside tegemiseks ja statistiliste andmete kogumiseks. Seda tehakse õigustatud huvi alusel.

  Blokeeritud kontaktide loetelu koostamiseks ja ajakohastamiseks, kui olete palunud endaga mitte ühendust võtta. Seda tehakse õiguslikul alusel.

  Milline on Teie andmete kogumise õiguslik alus?

  - Nõusolek: otseturundusmaterjalide saatmiseks.

  - Õigustatud huvi: turunduskommunikatsiooni kohandamiseks, selle tõhususe hindamiseks ja Teile parima kogemise tagamiseks; selleks, et mõistaksime paremini teie vajadusi ja ootusi ning saaksime vastavalt täiustada oma teenuseid ja tooteid.

  - Õiguslik alus: Et hoida Teie andmeid blokeeritud kontaktide loetelus, kui olete palunud endale rohkem otseturundusmaterjale mitte saata.

  B. Suhtlemine: Internetis navigeerimine

  Teave, mida kogutakse küpsiste* või sarnase tehnoloogia abil, kui külastate iELMi veebisaite.

  * Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse Teie seadmesse (arvutisse, tahvelarvutisse või mobiiltelefoni), kui kasutate internetti, sh külastate iELMi veebisaite.

  Milliseid isikuandmeid me saame otse Teilt ning milliseid Teiega suhtlemise tulemusel?

  Sõltuvalt sellest, kui tihti Te meiega suhtlete, võivad need andmed hõlmata järgmist: Teie e-posti aadress, ees- ja perekonnanimi.

  Kuidas ja miks me Teie andmeid kasutame?

  Me kasutame küpsiseid vajadusel koos Teie poolt juba edastatud isikuandmetega (näiteks varem meilt ostes või meie uudiskirja tellides) järgmistel eesmärkidel:

  veebisaitide toimimise tagamiseks:

  - sisu korrektseks esitamiseks; autentimisandmete loomiseks ja säilitamiseks;

  - liidese isikustamiseks, näiteks sobiva keele valimiseks;

  - Teie seadme parameetrite, sh ekraani resolutsiooni jne arvesse võtmiseks.

  Selleks, et tagada meie veebisaitide turvalisus ning et kaitsta Teid pettuste ja veebisaidi või teenuste ebaõige kasutamise eest;

  Statistika kogumiseks: selleks, et vältida külastajate topeltregistreerimist, olla teadlik sellest, kuidas kasutajad reageerivad meie reklaamikampaaniatele, täiustada oma pakkumisi, saada teada, kuidas Te avastasite meie veebisaidi. Seda tehakse õigustatud huvi alusel.

  Kasutaja käitumisel põhineva sihtreklaami tegemiseks internetis: selleks, et näidata Teile nende toodete reklaame, mis võivad Teie varasema käitumise põhjal Teid huvitada; reklaami ja sisu avaldamiseks sotsiaalmeedias.

  Teile osutatavate teenuste isikustamiseks: selleks, et saata Teie profiili ja huvide alusel Teile soovitusi, turundusmaterjale ja sisu; et kohandada veebisaidid Teie eelistustele, näiteks keel, kasutajaliideste isikustatud küpsised (st vastavalt Teie seadme parameetritele, nt ekraani resolutsioon, kirjatüübi eelistus jne); et meie veebisaidi sisu saaks levitada sotsiaalmeedias (jagamise nupp veebisaidi näitamiseks). Seda tehakse nõusoleku alusel.

  Milline on Teie andmete kogumise õiguslik alus?

  - Nõusolek: küpsiste kasutamiseks.

  - Õigustatud huvi: selleks, et tagada Teile asjakohased veebisaidid, reklaam ja teave, tuginedes pidevalt täiustatud küpsistele, mis on vajalikud (i) veebisaitide toimimiseks ja (ii) nende täieliku turvalisuse tagamiseks.

  - - Õiguslik alus: et hoida Teie andmeid blokeeritud kontaktide loetelus, kui olete palunud endale rohkem otseturundusmaterjale mitte saata.

  C. Suhtlemine: Päringud

  Teave, mida kogutakse, kui esitate (nt kontaktivormi kaudu) küsimusi meie toodete ja nende omaduste kohta.

  Milliseid isikuandmeid me saame otse Teilt ning milliseid Teiega suhtlemise tulemusel?

  Sõltuvalt sellest, kui tihti Te meiega suhtlete, võivad need andmed hõlmata järgmist: Teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, muu teave, mida olete meiega jaganud (sh sikuandmed).

  Kuidas ja miks me Teie andmeid kasutame?

  Teie küsimustele vastamiseks; vajadusel Teie suunamiseks asjaomaste teenuste juurde. Seda tehakse nõusoleku alusel.

  Statistiliste andmete kogumiseks. Seda tehakse õigustatud huvi alusel.

  Milline on Teie andmete kogumise õiguslik alus?

  - Nõusolek: Teie küsimustele vastamiseks.

  - Õigustatud huvi: et mõistaksime paremini Teie vajadusi ja ootusi ning saaksime seeläbi täiustada oma teenuseid ja tooteid.

  1. Profiilianalüüs

  Teile isikustatud teateid või sisu saates või kuvades võime kasutada teatud tehnikat, mida nimetatakse profileerimiseks (isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mille tulemusel kasutatakse andmeid füüsilise isiku teatud omaduste hindamiseks, eelkõige selleks, et analüüsida või aimata isiku eelistusi, huvisid, majanduslikku seisundit, käitumist, asukohta, terviseseisundit, rahalist olukorda või reisikogemusi). See tähendab, et me võime koguda Teie isikuandmeid eespool tabelis kirjeldatud teatud olukordades (saates uudiskirju ja reklaame iELMi veebisaidi külastajatele, rühmitades veebipõhiste huvide tasandil iELMi veebisaidi külastajaid ning kasutades teavet turunduse eesmärgil). Me kogume ja analüüsime neid andmeid, et hinnata ja prognoosida teie eelistusi ja/või huvisid.

  Analüüsile tuginedes saadame või kuvame Teile teateid ja/või sisu, mis on kohandatud Teie huvidele/vajadustele.

  Teatud olukorras on Teil õigus keelduda isikuandmete töötlemisest profileerimise eesmärgil. Tutvuge oma õiguste ja valikutega allpool.

  1. Kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele?

  Teie isikuandmeid võivad Teie nimel töödelda meie usaldusväärsed tarnijad..

  Me kasutame usaldusväärseid kolmandaid isikuid teatud tegevuste läbiviimiseks meie nimel. Edastame neile teenuse osutamiseks vajaliku teabe ning palume mitte kasutada isikuandmeid muudel eesmärkidel. Võtame alati vajalikke meetmeid, et tagada, et kõik kolmandad isikud, kellega teeme koostööd, tagavad isikuandmete turvalisuse. Näiteks võime kasutada teenuseosutajaid, et osutada teenuseid, mille puhul on vajalik isikuandmete töötlemine:

  • kolmandad isikud, kes osutavad digiteenused, näiteks iELMi veebisaitide haldamine sotsiaalmeedias, kasutajate tuvastamine, hindamised ja läbivaatamised, veebi ja otsingumootorite analüüs;

  • digi- ja sotsiaalreklaami ning turundusteenused, et aidata meil korraldada reklaami- ja turunduskampaaniaid, analüüsida nende tõhusust ning hallata teie kontaktandmeid ja päringuid; kolmandad isikud, nt posti- ja kullerteenuste osutajad toimetavad tooteid teile kätte jne;

  • kolmandad isikud, kes aitavad meil osutada IT-teenuseid, näiteks pakuvad platvorme, veebimajutus-, hooldus- ja tugiteenuseid seoses meie andmebaaside ning tarkvara ja rakendustega, mis võivad sisaldada Teie andmeid (mõnikord on selliste teenustega seotud ülesannete täitmiseks vajalik juurdepääs andmetele);

  • õiguskaitseorganid, valitsusasutused, reguleerivad organisatsioonid, kohtud ja muud riigiasutused, kui meil on õiguslik kohustus või luba andmete töötlemiseks;

  • kolmandad isikud või asutused, kui andmete avaldamine on vajalik kohaldatava seaduse või muu õigusliku või reguleeriva nõude täitmiseks;

  1. Kus Teie isikuandmeid säilitatakse?

  Teie isikuandmeid säilitatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigis.

  Andmeid võidakse edastada meie teenuseosutajatele vastavalt eespool kirjeldatule. Mõned neist asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, nimelt Ameerika Ühendriikides (vastavalt ELi-USA andmekaitseraamistikule Privacy Shield). Andmeid võib edastada ainult turvaliselt ja kooskõlas kehtivate õigusnormidega.

  Kui me edastame Teie andmeid riikidesse, kus ei ole tagatud andmete piisav kaitse, kohustume võtma kõik asjakohased meetmed, et tagada, et kolmandad isikud, kellele andmed edastatakse, järgivad käesolevaid privaatsuspõhimõtteid. Nendeks meetmeteks võivad olla kolmandate isikute kohaldatavate andmekaitsestandardite ja/või vastavate kokkulepete täitmise otsene kontroll (nt Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud lepingute standardtingimused). Andmete sellisel edastamisel teatatakse Teile sellest ja andmete saajatest (kolmandatest isikutest).

  Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust e-posti aadressil dataprotection@ielm.ee.

  1. Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?

  Me säilitame Teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid säilitatakse, Teie vajaduste rahuldamiseks või meie õiguslike kohustuste täitmiseks.

  Kasutame järgmisi kriteeriume, et teha kindlaks, kui kaua Teie andmeid võib säilitada:

  • Kui ostate tooteid ja teenuseid, säilitame Teie isikuandmeid lepingu kehtivuse jooksul;

  • Kui osalete sooduspakkumises, säilitame Teie isikuandmeid sooduspakkumise kehtivuse jooksul;

  • Kui esitate meile küsimuse, säilitame Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik küsimusele vastamiseks, kuid mitte kauem kui 3 aastat pärast viimast kirjavahetust;

  • Kui annate nõusoleku otseturunduseks, säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni loobute või palute meil andmed kustutada;

  • Arvutisse salvestatud küpsiseid säilitame nii kaua, kui on vajalik nende eesmärgi saavutamiseks (nt ostukäru küpsise sessiooni jooksul või sessiooni tuvastamiseks) ning kohalikes õigusnormides ja suunistes sätestatud aja jooksul. Küpsiste kaudu töödeldavaid andmeid, mida kasutatakse ostukäitumisel põhinevaks sihtreklaamiks, et kohandada meie teenused Teie vajadustele ning võimaldad Teil jagada meie veebsaidi sisu sotsiaalmeedias (jagamise nupp), säilitatakse kuni üks aasta pärast andmete Teie nõusolekul kogumist.

  Me säilitame teatud isikuandmeid, et täita õiguslikke ja seadustest tulenevaid kohustisi ning et kasutada oma õigusi (näiteks oma väidete toetamiseks kohtus) või statistiliste andmete kogumise eesmärgil.

  Kui me Teie isikuandmeid enam ei vaja, kustutatakse need meie süsteemidest; kõik andmed on anonüümsed ning Teid ei ole enam võimalik nende alusel tuvastada.

  1. Kas Teie isikuandmed on kaitstud?

   

  Kohustume kaitsma Teie sikuandmeid ning võtame kõik vajalikud ja mõistlikud meetmed õigusaktide järgimiseks. Vastutame ka selle eest, et Teie andmeid haldavad kolmandad isikud järgivad kehtivaid õigusakte nõuetekohaselt.

  Järgime kõiki isikuandmete kaitse nõudeid ning isikuandmete saamisel järgime rangeid menetlusi ja turvameetmeid, et vältida loata juurdepääsu andmetele.

  Veebisaidid võivad sisaldada linke partnersaitidele. Kui klõpsate mõnel sellisel lingil, ärge unustage, et neil veebisaitidel on oma privaatsuspõhimõtted ning meie nende eest ei vastuta. Enne oma isikuandmete neile veebisaitidele edastamist tutvuge nende privaatsuspõhimõtetega.

  1. Teie õigused ja valikud

  iELM austab teie õigust eraelu puutumatusele: on oluline, et Teil on kontroll oma isikuandmete üle. Teil on järgmised õigused:

  Õigus saada teavet: Teil on õigus saada selget, arusaadavat ja lihtsalt kättesaadavat teavet selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid kasutame ning millised on Teie õigused. See on ka käesolevate põhimõtete eesmärk.

  Õigus tutvuda andmetega: Teil on õigus tutvuda meie käsutuses olevate isikuandmetega. Taotlusel saadab iELM Teile koopia kõikidest Teie isikuandmetest, mida me töötleme; täiendavate koopiate eest võime võtta tasu sõltuvalt iELMi tegelikest kuludest.

  Selleks võtke meiega ühendust allpool näidatud aadressil.

  Õigus andmeid parandada: Teil on õigus nõuda ebatäpsete või aegunud andmete parandamist ja/või ebatäielike andmete täiendamist.

  Selleks võtke meiega ühendust allpool näidatud aadressil.

  Õigus nõuda andmete kustutamist („õigus olla unustatud“): Teatud juhtudel on Teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist või hävitamist. See õigus ei ole absoluutne, sest mõnikord on meil kohustus säilitada Teie isikuandmeid õiguslike või kohtumenetlusega seotud põhjustel.

  Kui soovite, et Teie isikuandmed kustutataks, võtke meiega ühendust allpool näidatud aadressil.

  Õigus nõuda andmete otseturunduse, sh profileerimise eesmärgil töötlemise lõpetamist: Võite igal ajal loobuda otseturundusteadete saamisest.

  Kõige lihtsam on seda teha, klõpsates e-kirjas või teates olevale nupule „loobu“. Võite ka meiega ühendust võtta allpool näidatud aadressil.

  Kui soovite profileerimise lõpetamist, võtke meiega ühendust allpool näidatud aadressil.

  Õigus võtta igal ajal tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks nõusoleku alusel: Võite igal ajal tagasi võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku. Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda enne tagasivõtmist saadud isikuandmete töötlemist ebaseaduslikuks. Tutvuge tabeliga osas „Milliseid isikuandmeid me Teilt kogume ja kuidas me neid kasutame“ ja vaadake veerust „Milline on Teie andmete kogumise õiguslik alus?“, millistel juhtudel põhineb isikuandmete töötlemine Teie nõusolekul.

  Kui soovite oma nõusoleku tagasi võtta, võtke meiega ühendust allpool näidatud aadressil.

  Õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele õigustatud huvi alusel: Võite igal ajal esitada vastuväite isikuandmete töötlemisele õigustatud huvi alusel. Tutvuge tabeliga osas „Milliseid isikuandmeid me Teilt kogume ja kuidas me neid kasutame“ ja vaadake veerust „Milline on Teie andmete kogumise õiguslik alus?“, millistel juhtudel põhineb isikuandmete töötlemine õigustatud huvil.

  Selleks võtke meiega ühendust allpool näidatud aadressil.

  Õigus esitada asjaomasele ametiasutusele kaebus: Teil on õigus esitada oma riigi andmekaitseasutusele kaebus, et vaidlustada iELMi andmekaitsetavad.

  Andmete ülekandmise õigus: : Teil on õigus kanda Teile huvipakkuvad andmed meie andmebaasist üle teise andmebaasi. See puudutab ainult neid andmeid, mis Te ise olete meile edastanud ning mille töötlemine toimub Teie nõusoleku või lepingu alusel automaatselt. Tutvuge tabeliga osas „Milliseid isikuandmeid me Teilt kogume ja kuidas me neid kasutame“ ja vaadake veerust „Milline on Teie andmete kogumise õiguslik alus?“, kas me töötleme andmeid lepingu või nõusoleku alusel.

  Õigus piirata isikuandmete töötlemist: Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist. See tähendab, et Teie isikuandmeid töödeldakse piiratult, st me võime andmeid säilitada, aga ei tohi neid kasutada ega töödelda. See õigus kehtib isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud konkreetsetel juhtudel, nimel siis, kui vaidlustatakse andmete täpsus ning aja jooksul, mis on vajalik, et teha kindlaks, kas töötlemine on ebaseaduslik, ning mille jooksul on soovitatav piirata töötlemist, mitte andmed kustutada.

  Kui soovite oma taotleda andmete töötlemise piiramist, võtke meiega ühendust allpool näidatud aadressil.

  Õigus küpsised välja lülitada: Lisaks õigusele võtta tagasi nõusolek küpsiste kasutamiseks (vt tabel eespool), on Teil ka õigus küpsised välja lülitada. Veebilehitseja on tavaliselt vaikimisi seadistatud küpsiseid aktsepteerima, kuid Te võite oma veebilehitseja sätteid muuta.

  Paljusid küpsiseid kasutatakse veebisaitide kasutamismugavuse ja toimimise parandamiseks; seega võib küpsiste väljalülitamine takistada veebisaidi teatud osade kasutamist, nagu on täpsemalt selgitatud küpsiste tabelis.

  Kui soovite meie veebisaidil või muude veebisaitidel piirata küpsiste kasutamist või need blokeerida (kuigi Te ei saa seetõttu veebisaidi teatud osi kasutada), saate seda teha veebilehitseja seadeid muutes. Veebilehitseja abifunktsioonis on selgitatud, kuidas seda teha. Lisateavet saate aadressilt:

  http://www.aboutcookies.org/;

  Ülevaate saamiseks sellest, milliseid küpsiseid me säilitame, mis eesmärgil ja kuidas need välja lülitada, külastage küpsiste kasutamise põhimõtteid selgitavat veebisaiti.

  Teie taotluse rahuldamiseks võime paluda Teil oma isikut tõendada.

  1. Kontakt

  Kui Teil on küsimusi selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid käsitleme ja kasutame, või soovite kasutada eespool nimetatud õigusi, võtke meiega ühendust aadressil dataprotection@ielm.ee.